SCHWINSEN CREATORS

 

 

 

DESIGNER

TAKUYA HASEGAWA (1986)

SHOHEI AKIMOTO (1986)

SHORTS HASEGAWA (1991)

 

 

CRAFTMAN

SHOTA KAKIMOTO (1987)

MAMORU KUWAHARA (1987)

GUSTO BAR (1987)

 

 

PUBLIC RELATIONS

YUTA SHIMIZU (1990)

KOHEI AIBA (1986)

 

 

OPERATER

MAI HASEGAWA (1986)

JUN SATO (1988)

KENTA KOBAYASHI (1987)

 

 

and production cooperation